Challenge Family announces Challenge Laguna Phuket Tri-Fest

โครงการเพื่อการกุศล

ชุมชนสัมพันธ์

พันธกิจเพื่อสังคม: การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ลากูน่า ภูเก็ต เป็นชุมชนในชุมชน ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจโรงแรม อสังหาริมทรัพย์ ร้านอาหาร สิ่งอำนวย ความสะดวก และกิจกรรมสันทนาการ เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างความเป็นอยู่ที่มั่นคงให้กับชุมชนทั้งในระดับ ท้องถิ่นและนานาชาติ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานโดยคำนึงถึงปัจจัยพื้นฐาน 3 ประการ (Triple Bottom Line) และผู้ได้รับผลกระทบทุกภาคส่วน โดยพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ไปพร้อมๆ กับเศรษฐกิจ

การผสานเข้ากับสังคมระดับท้องถิ่น นำมาซึ่งความทรงจำและเป็นประสบการณ์ อันน่าประทับใจของแขก เข้าพักในแต่ละโรงแรมและพนักงานผู้ให้บริการ ทั้งยังนำมาซึ่งความสัมพันธ์ที่ดี เสริมสร้างความมั่นคง อันน่าเป็นแบบอย่างของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

มูลนิธิ ลากูน่า ภูเก็ต

มูลนิธิ ลากูน่า ภูเก็ต ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 เพื่อพัฒนาการศึกษาและสังคม สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน โครงการของมูลนิธิที่ดำเนินการประกอบด้วย โครงการพัฒนาโรงเรียนท้องถิ่น อย่างยั่งยืน โครงการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดกับลากูน่า ภูเก็ต และโครงการศูนย์การเรียนรู้เคลื่อนที่ “หนังสือเต็มรถ ห้องสมุดติดล้อ” นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันวิจัย และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน และทัพเรือภาคที่ 3 โครงการศูนย์สอนภาษา อังกฤษชุมชน ลากูน่า ภูเก็ต ทุนดำเนินการของมูลนิธิฯเป็นเงินที่ได้รับบริจาคจากทั้งนักท่องเที่ยว พนักงาน ชาวชุมชนในพื้นที่ และเงินสมทบจากบริษัท
เงินบริจาคที่คงเหลือในแต่ละปีจะส่งต่อเป็นทุนในการบริหารจัดการโครงการอื่นๆ อันยั่งยืนต่อไป

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เวบไซต์:

เงินบริจาคของโครงการส่วนหนึ่งจะถูกรวบรวมผ่านระบบออนไลน์ของผู้เข้าร่วมการแข่งขันและร่วมสมทบทุนได้ที่กล่องรับบริจาคในงานเอ็กซ์โป วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 และวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ณ ลานกิจกรรมลากูน่า โกรฟ, ลากูน่า ภูเก็ต